مردهای کوتاه قد سعی می کنند کوتاهی قد خود را با درآمد بالاتر و توجه بیشتر به همسر جبران کنند