تبلیغات آرایش و گریم داماد در شب عروسی حسابی وسوسه انگیز به نظر می رسد. ولی مراقب باشید که چهره تان در جشن عروسی تغییر زیادی نکند .