اگر نامزد شما خیلی زود از کوره در می رود روش های آرام کردن او را یاد بگیرید تا زندگی بهتری داشته باشید