اگر در دوران نامزدی و روزهای نزدیک عروسی داماد را تحریک پذیر می بینید شاید دچار سندرم عجیبی شده باشد.