در صورتیکه جزو عروس های شاغل هستید سعی کنید آقاداماد را در کارهای خانه مشارکت دهید