درست که صداقت در زندگی مشترک اهمیت دارد اما بهتر است عروس ها بعضی حرف ها را به همسرشان نگویند