اگر همسر آینده شما به حرف هایتان گوش نمی دهد به کمک چند ترفند ساده کاری کنید که حرف هایتان را بهتر بفهمد. با این روش ها می توانید همسرتان را قانع کنید .